OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.filmovaklasika.sk. Podmienky vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho, ktorým je prevádkovateľ internetového obchodu a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

PREDÁVAJÚCI: prevádzkovateľ internetového obchodu PEBA, Ondrejovova 1, 821 03 Bratislava

KUPUJÚCI: objednávateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1. KÚPNA ZMLUVA:

objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom t.zn. záväzným potvtrdením objednávky zo strany predávajúceho. Uzatvorením tejto kúpnej zmluvy, kupujúci súhlasí a rozumie týmto obchodným a reklamačným podmienkam.

2. CENA TOVARU:

Cena tovaru je uvedená na stránkach a je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, táto zmena ale nemá vplyv na už prijaté objednávky.

3. DODACIE PODMIENKY:

Pri dodaní zakúpeného tovaru je predávajúci povinný vystaviť faktúru so všetkými potrebným údajmi účtovného dokladu.

Doba dodania objednaného tovaru je z pravidla 5 - 10 pracovných dní a závisí hlavne od skutočnosti, či je objednaný tovar skladom. V prípade, že je tovar na sklade, expedujeme tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky, v prípade, že objednaný tovar nie je skladom, dostane objednávateľ  informáciu e-mailom, kedy tento tovar môžeme dodať.

4. OBJEDNÁVKA:

objednávku tovaru je možné uskutočniť elektronickou formou, prostredníctvom webovej stránky www.filmovaklasika.sk, objednávať je možné 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Zrušenie objednávky je možné e-mailom peba1@chello.sk, alebo telefonicky +421 903 265 171, +421 918 971 059

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je uvedenie všetkých potrebných údajov na zaslanie tovaru Kupujúcemu a to: Meno a priezvisko, telefón, e-mail, doručovacia adresa, zpôsob dodania, zpôsob platby, obsah košíka.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informácie o kupujúcich sú uchovávané na základe zákona Slovenske republiky o Ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú dôverné a používame ich len k potrebám zaslania objednaného tovaru. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím osobám. Výnimku tvoria prepravné a doručovateľské subjekty, ktorým sú údaje dodané v minimálnom rozsahu za účelom zdarného doručenia zásielky.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY:

v prípade, že bola kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom tohoto internetového obchodu, má spotrebiteľ právo na základe zákona, konkrétne Občianského zákonníka vrátiť výrobok bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzuatia tovaru.

podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy oznámi objednávateľ predávajúcemu, najlepšie písomne, alebo e-mailom, že odstupuje od zmluvy a uvedie dátum s kódom objednávky (číslo faktúry) a číslo účtu za účelom vrátenia sumy.

- tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť zabalený v originálnom tovare pri dodaní

-vrátená zásielka musí obsahovať originál dokladu - faktúry k vrátenému tovaru

-v prípade vrátenej záasielky sa nevracia poštovné z konkrétneho prípadu

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok predávajúci poukáže na účet kupujúceho čiastku za vrátený tovar najneskúr do 30 dní od doručenia vráteného tovaru.

7. PLATBA

platba za objednaný tovar môže byť uskutočnená:

- priamo na účet predávajúceho: 2622700852/1100 TATRA BANKA a.s.

- formou dobierky prostredníctvom poštového doručovateľa ( poštovné je stanovené na základe množstva objednaného tovaru a následne dohodou pri potvrdení objednávky kupujúcim

8. REKLAMÁCIE:

reklamáciu rieši predávajúci po predchádzajúcom upozornení kupujúcim písomnou fomrou alebo e-mailom v pracovných dňoch od 08.30 - 17.00 hod. Reklamovaný tovar bude doručený na adresu predávajúceho s riadnym dokladom (faktúrou) k uvedenej reklamácii. Pri oprávnenej reklamácii Vám bude tovar vymanený za nový, alebo Vám bude vrátená suma za reklamovaný tovar. Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v plnom rozsahu uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so všetkými ustanovaniami obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednávaného tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2010

 

 

OWM1Y2U